חלוקת רכוש | חלוקת רכוש לעת גירושין

חלוקת רכוש לעת גירושין

מאת עו"ד יעל גיל

כשבני זוג מחליטים להתגרש, עומדות בפניהן מספר בעיות. אחת מהן, היא חלוקת הרכוש, אשר צברו במהלך שנות נישואיהם.

על בני זוג אשר נישאו לפני ה- 01/01/1974, חלה הלכת השיתוף, יציר הפסיקה. על פי הלכת השיתוף, בני זוג אשר חיו חיי נישואין תקינים לאורך זמן, יחלקו את הרכוש אשר צברו במהלך שנות נישואיהם, שווה בשווה.

"על-פי הלכת השיתוף בזכויות, חזקה על בני-זוג, המנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף, כי הרכוש שנצבר מצוי בבעלותם המשותפת .... זאת, אף אם הנכסים רשומים על שם בן הזוג האחד, או נמצאים בחזקתו הבלעדית. החזקה בדבר השיתוף בזכויות נלמדת מאופיים של חיי הנישואין. יחד עם זאת, חזקה זו, המבוססת על הסכמתם המפורשת או המשתמעת של בני הזוג, ניתנת לסתירה. כדי לסתור את החזקה ולהוציא נכסים מסוימים מתחולתה של חזקת השיתוף, נדרשות ראיות כבדות משקל. הנטל הוא על הטוען לאי התקיימותה. הלכת השיתוף בזכויות הוחלה על כל הנכסים של בני זוג. כך, אין היא מוגבלת לנכסים "משפחתיים" בלבד (כגון דירת המגורים, רהיטים, מטלטלי משק הבית והמכונית המשפחתית). היא חלה גם ביחס לזכויות סוציאליות כפיצויי פיטורין, זכויות פנסיה, חיסכון בביטוח מנהלים וכיוצא בזה....השיתוף בנכסים העסקיים חל גם כאשר הבעל אינו משתף את אשתו בעסקיו ואף אינו מגלה לה אודותם ...

לצד הלכת השיתוף בזכויות מתקיימת גם הלכת שיתוף בחובות. לעניין חובות שכבר מומשו, אלה קובעים את מהותם של "הנכסים" שעליהם חלה הלכת השיתוף וממילא יש בהם שיתוף של בני הזוג. אך מה דין חובות שטרם נפרעו? בית משפט זה הכיר בקיומה של חזקה בדבר אחריות משותפת בין הצדדים לחובות שנוצרו מהרכוש המשותף, בין מנכסים "אישיים" ובין מנכסים "עסקיים", שנעשו בדרך הרגילה על ידי אחד מבני הזוג בתקופת קיומם של החיים המשותפים." (רע"א 8791/00 שלם נגד טווינקו ושלם).

על מי שנישאו לאחר ה- 01/01/1974, חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973. על פי החוק, חל שיתוף אובליגטורי דחוי למועד הגירושין, בנכסי בני הזוג. בני הזוג יבצעו איזון משאבים ברכושם, לאחר הגירושין.

על פי סעיף 5 לחוק יחסי ממון:

5. (א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –
(1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;
(2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;
(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

...

(ג) בסעיף זה, "כלל נכסי בני הזוג" – לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.

מצב זה, יצר בעיות קשות של סחטנות הנוגעת לרכוש, כאשר כידוע, בישראל הגירושין חייבים להיות בהסכמה. הבעל צריך להסכים לתת גט והאישה צריכה להסכים לקבל את הגט. מי מבני הזוג, אשר רצה לעכב את חלוקת הרכוש, סרב לתת או לקבל גט.

באוקטובר 2008, בוצע שינוי חשוב בחוק יחסי ממון בין בני זוג. בסעיף 5א לחוק נקבע, כי בנסיבות מסוימות, ניתן יהיה לאזן את המשאבים לפני הגירושין. שינוי זה, בפועל מוביל לאפשרות לחלק את הרכוש לפני הגירושין, בלי לתת מקום לסחטנות בנושא זה.

5א א. (א) הזכות לאיזון משאבים לפי סעיף 5 תהיה לכל אחד מבני הזוג אף בטרם פקיעת הנישואין אם הוגשה בקשה לביצועו של הסדר איזון משאבים לפי פרק זה והתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן:

(1) חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים האלה:

(א) הליך להתרת נישואין;

(ב) תביעה לחלוקת רכוש בין בני הזוג, לרבות תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המשותפים לבני הזוג לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש, בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים לפי פרק זה או בקשה לפי סעיף 11;

(2) קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה; בית המשפט או בית הדין רשאי לקצר את התקופה האמורה בפסקה זו אם ניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומו של קרע בין בני הזוג.

(ב) בית המשפט או בית הדין רשאי בהחלטה מנומקת בכתב, לקצר את התקופות האמורות בסעיף קטן (א) ...... בהתקיים אחד מאלה:

(1) ניתן כלפי בן הזוג של המבקש צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, צו לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, או צו הרחקה להבטחת מדור שקט, והכל בדיון שנקבע למעמד שני הצדדים;

(2) הוגש כתב אישום נגד בן הזוג של המבקש הכולל אישום בעבירת אלימות שבוצעה במבקש או בילדו;

(3) בית משפט ציווה על מעצרו של בן הזוג של המבקש לאחר ששוכנע כי קיים חשד סביר שהוא עבר עבירת אלימות שבוצעה במבקש או בילדו וכי קיים יסוג סביר לחשש שהוא יסכן את ביטחונם, או ציווה על שחרורו ממעצר בנסיבות האמורות, בתנאים המפורטים בסימן ו' לפרק ב' בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, אם קבע כי התנאים, כולם או חלקם, נועדו להגן על המבקש או על הילד.

הסוגיות המשפטיות המערבות חלוקת רכוש בין בני זוג הן רבות ומגוונות.

באתר המשפטי שלי תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בחלק מסוגיות אלו.

www.yaelgil.co.il

באתר זה, אוסיף ואציג סוגיות משפטיות נוספות מתחום חלוקת הרכוש.