חלוקת רכוש | איזון משאבים - חלוקת רכוש בין בני זוג

איזון משאבים - חלוקת רכוש בין בני זוג

אקטואר
ייעוץ אקטוארי ופנסיוני
אבי יחזקאל
חבצלת 10 רמת גן, 52365
www.actuar.co.il

טלפון: 03-7266914, נייד: 050-8482861

 

בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג נדרש לבצע איזון משאבים בגין נכסים, אשר לא קיימת לגביהם הסכמה בין בני הזוג, באשר לאופן החלוקה.

לא יאוזנו זכויות גמלה כלשהי המשתלמת ע"י ביטוח לאומי או  גמלה המשתלמת על פי החוק עקב נזק גוף או מוות.

לצורך ביצוע תחשיב איזון משאבים וחלוקת רכוש, ראשית יש לברר את סך הנכסים וכן את סך ההתחייבויות של שני בני הזוג.

מהם הנכסים:

נכסים משותפים: עסק (ככל שקיים), דירה, רכב, פיקדונות חסכונות, יתרה בחשבונות בנק, מניות וכו'.

התחשבנות בגין נכסים אלו בד"כ הינה פשוטה לחלוקה אלא אם כן קיים עסק או מניות שיש צורך בביצוע הערכה מקצועית של השווי- במקרה מעין זה יש לפנות לאקטואר או לגורם מקצועי אחר לצורך ביצוע התחשיב.

נכסים אישיים: זכויות בפנסיה תקציבית, זכויות בקרנות פנסיה, זכויות בקופות גמל, קרנות השתלמות, תוכניות ביטוח, מענקי פרישה ממקום העבודה וכו.
התחשבנות בגין זכויות אלו- מצריכה ידע והבנה את תחום יחסי העבודה וכן ידיעה של הסכם העבודה החל על כל אחד מבני הזוג.
בנוסף, יש להכיר את קרנות הפנסיה ופוליסות הביטוח השונות על מנת לבצע התחשיב, שכן לכל סוג קרן או פוליסת ביטוח קיים תחשיב שונה.

נכסים בלתי מוחשיים: נכסי קריירה ושווי מוניטין, חלוקת כושר השתכרות עתידי.
נכס זה ניתן בד"כ לאישה אשר גידלה את ילדיהם המשותפים של בני הזוג כאשר במקביל הבעל למד רכש מקצוע ושיפר את כושר השתכרותו.
במקרה זה, טענת האישה כי כושר ההשתכרות העתידי של הבעל הינו תוצאה ישירה של השקעה של הבעל במהלך תקופת החיים המשותפים ולכן קיימת לה זכות בנכסים אלו.

התחייבויות

משכנתא ששולמה או נלקחה במהלך תקופת החיים המשותפים, הלוואות ממקום עבודה, הלוואות משותפות, חיובים עתידיים בכרטיסי אשראי וכו. 

אופן עבודת האקטואר

אחת הבעיות הגדולות ביותר באיזון משאבים היא שחלק נכבד מזכויות בני הזוג לא ניתנים למימוש באופן מיידי(קרי זכויות בקרן פנסיה) ולמעשה יוצרת תלות עתידית בין בני זוג.
לכן איזון המשאבים צריך שיבוצע שני חישובים:
הראשון- שווי סך הנכסים לאחר חלוקה נכון למועד הקרע.
השני- חלוקת סך הנכסים בעת מועד מימוש(בעתיד) כאשר הנטייה תהא לצמצם ככל שניתן את התלות בין בני הזוג.

דרישות מהאקטואר

בבוא האקטואר לבצע איזון משאבים, עליו להכיר את תחום יחסי העבודה כמו גם את תחום הפנסיה והביטוח לעומק, שכן קיימים סוגי תחשיבים שונים לכל קרן או פוליסת ביטוח(לפי שנות הצטרפות), הכרה לעומק את נושא המיסוי שכן בסופו של דבר, הזכות המחושבת הינה לפי סכום נטו.

תפקיד האקטואר

תפקידו של האקטואר הינו ביצוע תחשיב המעריך את שווי זכויות/הנכסים המפורטים לעיל ושנצברו במהלך תקופת החיים המשותפים וחלוקתן בין שני בני הזוג באופן שווה, או בחלוקה אחרת כפי שהוחלט עליה.

לצורך הערכת שווי נכסים אלו יש להשתמש במודלים כלכליים והסתברותיים מורכבים שכן חישובים עתידיים מבוצעים על בסיס הנחות ואילו המציאות יכולה להיות שונה.

אפשרות חישוב ראשונה- ביצוע תחשיב זכויות שנצברו למועד חלוקת הרכוש בגין תקופת החיים המשותפים, למשל: שווי זכויות פנסיה שנצברו בקרן הפנסיה או בפוליסת הביטוח ושווים במונחי גיל הפרישה.

החישוב מבוצע תוך שימוש במודלים הסתברותיים וכלכליים ובכפוף לתקנות מס הכנסה, תקנוני קרנות הפנסיה, פוליסות הביטוח והכל לפי סוג התחשיב המבוקש.

אפשרות חישוב נוספת הינה שווי זכויות עתידיות אלו המשולמות החל מעת מימוש והיוונם למועד הקרע אשר נקבע כמועד חלוקת הרכוש בין הצדדים.

התחשיב מבוצע תוך שימוש במודלים הסתברותיים וכלכליים בכפוף לכל דין.

נקודות לברור מול האקטואר לפני תחילת עבודתו

  • האם מבצע תחשיב איזון משאבים הינו גורם בעל ידע והכרות את תחום יחסי העבודה, הפנסיה והמיסוי?
  • מהו הניסיון בהכנת איזון משאבים?
  • האם הסכומים הרשומים בדוח הינם סכומי ברוטו או נטו (ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות)?
  • מהם גילאי משיכת כספי פנסיה, גמל או ביטוח?